Regulations

Postanowienia wstępne i zakres świadczonych usług:

Firma ARKADIA prowadząca parking w Baranowie przy ulicy Rzemieśłniczej 10 i świadcząca usługi parkingowe zwana jest dalej zleceniodawcą.
Kierowca, który pozostawia swój pojazd na parkingu przy ulicy Rzemieśłniczej 1o w Baranowie na czas wyloty samolotem z portu lotniczego ŁAWICA zwany jest dalej zleceniodawcą.

W Baranowie przy ulicy Rzemieślniczej 10 zleceniobiorcą świadczy usługi parkingowe dla zleceniodawców.
Integralną częścią usługi parkingowej jest transfer zleceniodawcy na teren portu lotniczego ŁAWICA i odbiór po powrocie z rejsu lotniczego.

Zawarcie umowy:

Stronami umowy są: Firma Arkadia zwana dalej zleceniobiorcą oraz kierowca pojazdu pozostawianego na parkingu zwanym dalej zleceniodawcą. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania zapłaty i potwierdzenia rezerwacji przez zleceniobiorcę. Po dokonaniu płatności zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczenia uzgodnionych świadczeń.Czas świadczenia usługi rozpoczyna się od momentu wjazu pojazdu na parking, a kończy się wraz z jego opuszczeniem. Zleceniodawca zobowiązany jest do uznania warunków niniejszego regulaminu.

Warunki umowy:

Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy min 24 godziny przed datą deklarowaną na zgłoszeniu wykonania usługi. Zleceniobiorca będzie wymagał od zleceniodawcy kosztów odstąpienia od umowy w wysokości 50% przewidywanej wartości usługi.

W przypadku stwierdzenia uchybień w usługach zleceniobiorca dołoży szelkich starań, aby dane uchybienie usunąć. Zleceniobiorca wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody wywołane na sktek działalności osób trzecich lub też najemców innych miejsc parkingowych.

Punktualne przybycie na lotnisko związane z konkretnym terminem odlotu klienta nie jest przedmiotem umowy. Roszczenia odszkodowawcze, w szczególności te które są dochodzone na skutek spóźnienia się na odlot lub inne terminy, są wykluczone. Nie gwarantuje się, że zleceniobiorca prztransportuje zleceniodawcę na terminal punktualnie. Zleceniodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody zawinione i niezawinione powstałe na skutek technicznych wad pojazdu odstawionego na teren parkingu lub osoby trzecie przez niego upoważnione (np. Wyciek oleju, eksplozja). Zleceniobiorca może odmówić pozwolenia na odstawienie pojazdu na terenie zakładu, gdy istnieją przesłanki, że wjazd pojazdu lub jego odstawienie na terenie firmy może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa firmy lub osób pozostających na terenie firmy.

Zleceniobiorca może wykluczyć z transportu osoby będące wyraźnie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zleceniobiorca może udostępnić foteliki dziecięce tylko wtedy, jeśli zleceniodawca udzielił niezbędnych informacji na ten temat oraz podał ich liczbę w rezerwacji. Na terenie parkingu obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.

Pobyt na terenie parkingu jest dozwolony tylko w celu parkowania, odbioru, załadunku i rozładunku pojazdu. Wraz z wjazdem na teren firmy zleceniodawca zapewnia, że kierowca posiada wymagane prawo jazdy a pojazd ustawowo przewidziane ubezpieczenie oraz jest dopuszczony do ruchu drogowego.
Transport powrotny zleceniodwcy na parking następuje możliwe szybko po wykonaniu tefelonu zgłaszajacego gotowośc do odbioru.
W szczególnych przypadkach zleceniodawca wyraża zgodę na wykonanie usługi w ramach transportu łączoego przez co może wystąpić niezbędne oczekiwanie na innych zleceniodawców.

Postanowienie końcowe:

Zmiany lub uzupełnienie umowy wymagają formy pisemnej. Jednostronne zmiany lub uzupełnianie dokonane przez klienta są nieskuteczne.

Temperatura: 10.36 °C
Prędkość wiatru: 7.2 m/s
Wilgotność: 95 %
Ciśnienie: 1014 hPa
Zachmurzenie 75 %

Aktualna pogoda