Regulamin strzeżonego i monitorowanego elektronicznie parkingu autoprzechowalnia

Postanowienia wstępne i zakres świadczonych usług:

Firma ARKADIA prowadząca strzeżony i monitorowany elektronicznie parking w Baranowie przy ulicy Rzemieśłniczej 10 i świadcząca usługi parkingowe zwana jest dalej zleceniobiorcą.

Kierowca, który pozostawia swój pojazd na parkingu przy ulicy Rzemieśłniczej 10 w Baranowie na czas wyloty samolotem z portu lotniczego ŁAWICA zwany jest dalej zleceniodawcą.

W Baranowie przy ulicy Rzemieślniczej 10 zleceniobiorca świadczy usługi przechowywania samochodów osobowych na strzeżonym i monitorowanym elektronicznie parkingu dla zleceniodawców.

Przez cały czas pobytu samochodu zleceniodawcy na parkingu prowadzony jest archiwizowany zapis obrazu za pomocą telewizji przemysłowej.
Integralną częścią usługi parkingowej jest transfer zleceniodawcy na teren portu lotniczego ŁAWICA i odbiór po powrocie z rejsu lotniczego.

Zawarcie umowy:

Stronami umowy są: Firma Arkadia zwana dalej zleceniobiorcą oraz kierowca pojazdu pozostawianego na parkingu zwanym dalej zleceniodawcą. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez zleceniobiorcę i dokonania zapłaty. Po dokonaniu płatności zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczenia uzgodnionych świadczeń. Czas świadczenia usługi rozpoczyna się od momentu wjazdu pojazdu na parking, a kończy się wraz z jego opuszczeniem. Zleceniodawca zobowiązany jest do uznania warunków niniejszego regulaminu.

Warunki umowy:

Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy min 24 godziny przed datą deklarowaną na zgłoszeniu wykonania usługi. Brama wjazdowa na parking w porze nocnej jest zamknięta. Ze względu na bezpieczeństwo obsługi parkingu usługa, która rozpoczyna się w porze nocnej ( od 22 do 6 ) musi być opłacona w całości przelewem na konto bankowe. W tym przypadku rezerwacja zostaje potwierdzona dopiero po wpływie należności na konto bankowe zleceniobiorcy. W przypadku stwierdzenia uchybień w usługach zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, aby dane uchybienie usunąć. Punktualne przybycie na lotnisko związane z konkretnym terminem odlotu klienta nie jest przedmiotem umowy. Roszczenia odszkodowawcze, w szczególności te które są dochodzone na skutek spóźnienia się na odlot lub inne terminy, są wykluczone. Nie gwarantuje się, że zleceniobiorca przetransportuje zleceniodawcę na terminal punktualnie. Zleceniodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody zawinione i niezawinione powstałe na skutek technicznych wad pojazdu odstawionego na teren parkingu lub osoby trzecie przez niego upoważnione (np. Wyciek oleju, eksplozja). Zleceniobiorca może odmówić pozwolenia na odstawienie pojazdu na terenie parkingu, gdy istnieją przesłanki, że wjazd pojazdu lub jego odstawienie na terenie parkingu może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa parkingu lub osób pozostających na terenie parkingu.

Zleceniobiorca może wykluczyć z transportu osoby będące wyraźnie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zleceniobiorca może udostępnić foteliki dziecięce tylko wtedy, jeśli zleceniodawca udzielił niezbędnych informacji na ten temat oraz podał ich liczbę w rezerwacji. Na terenie parkingu obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.

Pobyt na terenie parkingu jest dozwolony tylko w celu parkowania, odbioru, załadunku i rozładunku pojazdu. Wraz z wjazdem na teren firmy zleceniodawca zapewnia, że kierowca posiada wymagane prawo jazdy a pojazd ustawowo przewidziane ubezpieczenie oraz jest dopuszczony do ruchu drogowego. Transport powrotny zleceniodawcy na parking następuje możliwe szybko po wykonaniu telefonu zgłaszającego gotowość do odbioru.

Postanowienie końcowe:

Zmiany lub uzupełnienie umowy wymagają formy pisemnej. Jednostronne zmiany lub uzupełnianie dokonane przez klienta są nieskuteczne.

Temperatura: 22.72 °C
Prędkość wiatru: 4.12 m/s
Wilgotność: 56 %
Ciśnienie: 1023 hPa
Zachmurzenie 75 %

Aktualna pogoda